Genel İş İlkeleri


Shell Genel İş İlkeleri, Shell Grubu'nu meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler.

Shell Grubu'nun amacı, petrol, gaz, kimyevi maddeler ve belirleyeceği diğer alanlarda verimli, etkin, sorumluluk bilinci içinde ve kârlı bir şekilde faaliyet göstermek, enerji ihtiyacı gittikçe artan dünyamızda değişim gösteren müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni enerji kaynakları arayışına katkıda bulunmak ve bu çabaları geliştirmektir.

Önümüzdeki onlarca yıllık bir dönem içinde petrol ve gazın ekonomik gelişme yolunda küresel enerji ihtiyacını karşılamaya devam edeceğine inanıyoruz.

Bu alanda bizim oynayacağımız rol bu kaynakları kârlı bir şekilde, aynı zamanda çevresel, ve sosyal açıdan sorumluluklarımızı gözeterek üretmek ve sunmaktır.

Yüksek performans standartlarını ve faaliyet göstermekte olduğumuz rekabet ortamlarında uzun vadede güçlü ve sürekli büyüyen bir pazar konumunu hedeflemekteyiz.

Enerji ve doğal kaynaklarımızı daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve politika üreticileri ile yakın bir işbirliği içinde çalışma ilkesini benimseriz.

Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak yatırımının bulunduğu şirketler birbirinden ayrı tüzel kişiliklerdir.

Ancak bu dokümanda ‘Shell’ ve ‘Shell Grubu’ gibi kolektif ifadeler yalnızca kolaylık sağlaması amacıyla, genel olarak bu şirketlerden söz edilirken kullanılmaktadır.

Aynı şekilde ‘biz’, ‘bizim’ gibi sözcükler de genel olarak Shell grup şirketlerinden söz edilirken kullanılmaktadır.

Ayrıca bu ve benzeri ifadeler belirli bir şirket ya da şirketlere atıfta bulunmanın anlam açısından bir yararının bulunmayacağı durumlarda da tercih edilmektedir.

Değerlerimiz

Shell çalışanları ‘dürüstlük’, ‘iş ahlâkı’ ve ‘insana saygı’dan oluşan üç ortak temel değere sahiptir.

Bunların yanı sıra güven, açıklık, ekip çalışması, profesyonellik ve yaptıklarımızdan gurur duymanın da temel nitelikte önem taşıdığına inanırız.

Sürdürülebilir Gelişme

Sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunmak İş İlkeleri'mizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu yaklaşımın bir gereği olarak, kısa ve uzun vadeli yararlarımızı dengelemeye, işimizle ilgili kararlar alırken konunun ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarını da dikkate almaya önem veririz.

Sorumluluklarımız

Shell şirketleri beş sorumluluk alanı belirlemiştir.

Yönetimin görevi sürekli olarak öncelikleri değerlendirmek ve birbiriyle doğrudan bağlantılı bu sorumlulukları bu değerlendirme temelinde yerine getirmektir.

Hissedarlarımıza karşı sorumluluklarımız

Hissedarların yatırımlarını korumak ve yatırımları üzerinden onlara, sektördeki diğer belli başlı şirketlerle kıyaslandığında daha avantajlı getiri sağlamak.

Müşterilerimize karşı sorumluluklarımız

Müşterilerimizin fiyat, kalite, emniyet ve çevre üzerindeki etkileri bakımından ödedikleri paranın karşılığını almalarını sağlayacak nitelikte ve gerekli teknoloji, çevresel ve ticari uzmanlıkla donatılmış ürünler geliştirip sunarak, onları şirketimize kazandırmak ve bize olan bağlılıklarını sürekli kılmak.

Çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımız

Çalışanlarımızın insan haklarına saygı göstermek, onlara iyi ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak, iyi ve piyasaya uygun istihdam koşulları sunmak. Biz, şirketlerin ticari başarılarının ancak bütün çalışanların bu amaca tam bağlılığı ile mümkün olabileceğine inanıyoruz.

İş ilişkilerimize karşı sorumluluklarımız

Müteahhitlerimiz, ikmalcilerimiz ve ortak girişimlerimizde karşılıklı yarara dayalı ilişkiler kurmak ve Shell Genel İş İlkeleri'nin uygulanmasını sağlamak.

Bu tür ilişkilere girme ya da sürdürmeye karar vermede, bu ilkelerin etkili bir biçimde uygulanmasının sağlanıp sağlanamayacağı dikkate alınacaktır.

Topluma karşı sorumluluklarımız

Toplumun sorumluluklarının bilincinde olan bir kurumsal üyesi olarak faaliyet yürütmek, faaliyet gösterdiğimiz ülke yasa ve yönetmeliklerine uymak, ticari bir işletme olmanın meşru sınırları içinde temel insan haklarını desteklemek, sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre sorunlarına gereken önemi vermek.

1. İlke: Ekonomi

Uzun vadeli kârlılık iş hedeflerimize ulaşmamız ve işimizi sürekli olarak geliştirmemiz için vazgeçilmezdir. Kârlılık sadece verimliliğin değil, müşterilerin Shell ürün ve hizmetlerine verdiği değerin de ölçütüdür.

Aynı zamanda gerek Grup kaynaklarının tahsisinde, gerekse tüketicilerin gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilmek için geliştirilmesi ve üretilmesi gereken enerji kaynaklarına yapılan yatırımların sürekliliğinin sağlanmasında vazgeçilmezdir.

Kâr ve sağlam bir finansal temel olmadan sorumluluklarımızı yerine getirmemiz mümkün değildir.

Sürdürülübelir gelişmeyle bağlantılı ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler ve yatırımın risk değerlendirmesi, yatırım kararlarını belirleyen belli başlı kriterlerdir.

2. İlke: Rekabet

Shell şirketleri serbest girişimden yanadırlar. Adil, ahlâka uygun ve yürürlükteki rekabet yasaları çerçevesinde rekabet etmeyi amaçlarlar. Diğer şirketlerin de kendileriyle serbestçe rekabet etmelerine engel olmazlar.

3. İlke: İş Ahlâkı

Shell Şirketleri faaliyetlerimizin her açıdan dürüst, doğru ve adaletli olması konusunda büyük bir duyarlılık gösterirler ve iş yaptıkları diğer kişi ve kurumlardan da aynı şeyi beklerler.

Dolaylı ya da dolaysız bir şekilde rüşvet teklif etmek, vermek, almak veya buna aracılık etmek hiçbir şekilde kabul edilemez.

Kolaylık ödemeleri de rüşvet anlamına gelir ve bu türden ödemeler yapılmaz. Çalışanlar özel işlerini, şirkette üstlendikleri herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde yürütmek zorundadır.

Shell şirketleri adına yapılan bütün işlemler yerleşik kurallara uygun olarak şirket hesaplarına doğru ve adil bir şekilde geçirilmeli ve denetlenmelidir.

4. İlke: Politik Faaliyetler

a) Şirketler: Shell şirketleri meşru ticari amaçları doğrultusunda işlerini yürütürken, faaliyet gösterdikleri ülke yasaları çerçevesinde, toplumsal sorumluluklarına uygun bir şekilde hareket ederler.

Shell şirketleri siyasi partilere, örgütlere ya da temsilcilerine para vermezler.Partilerin politik çalışmalarında yer almazlar.

Ancak Shell şirketleri, hükümetlerle ilişkilerde, kendilerini, personelini, müşterilerini ya da hissedarlarını etkileyecek konularda değerlerimiz ve İş İlkelerimiz çerçevesinde tutumumuzu ortaya koyma hakkına sahiptir ve bu, ayrıca onların sorumluluğudur.

b) Çalışanlar: Birer birey olarak çalışanlara, seçimlerde adaylıklarını koymak da dahil olmak üzere, toplumsal faaliyetlere katılmayı isterlerse, yerel koşulların uygun olması şartıyla, isteklerini yerine getirme olanağı tanınır.

5. İlke : Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve Çevre

Shell şirketleri, bu alandaki performanslarını sürekli olarak yükseltmek için, sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre yönetiminde sistematik bir yaklaşımı benimsemişlerdir.

Bu amaçla Shell şirketleri bu alandaki bütün konuları, kritik öneme sahip iş faaliyetleri olarak görür ve buna uygun olarak yönetirler; standartlar ve iyileştirme hedefleri belirler, sağladıkları ilerlemeleri ölçer, değerlendirir ve kamuoyuna performanslarını rapor halinde sunarlar.

Sürekli olarak faaliyetlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki etkisini azaltmanın yollarını ararız.

6. İlke: Yerel Toplumlar

Shell şirketleri, faaliyetlerini sürdükleri toplumların genel refah düzeyine sürekli olarak dolaylı ve dolaysız katkıda bulunarak onlar için ‘iyi bir komşu’ olmayı amaçlarlar.

Ticari faaliyetlerimizin toplumsal etkilerinin yönetimine özen gösterir, yerel toplumlara yararlı olmak ve faaliyetlerimizin olumsuz sonuçlarını azaltmak için diğer kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütürler.

Ayrıca Shell şirketleri faaliyetlerimizle dolaylı ya da dolaysız bağlantısı olan toplumsal konulara yapıcı bir ilgi gösterirler.

7. İlke: İletişim ve Paylaşım

Shell şirketleri paydaşlarımızla düzenli bir diyalog ve bilgi paylaşımı içinde olmayı bir gereklilik olarak görürler. Performansımıza ilişkin olarak ilgili taraflara raporlar sunmanın, bu amaçla, iş gizliliğine bağlı kalmak koşuluyla, eksiksiz bilgi vermenin önemine inanırız.

Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve yerel toplumlarla olan ilişkilerimizde onları dinleme, dürüst ve sorumluluklu bir şekilde yanıt verme ilkesini benimseriz.

8. İlke: Uygunluk

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yürürlükte olan bütün yasa ve yönetmeliklerine uyarız.

İlkelerimizi hayata geçirmek

Yaptığımız her iş, ortak temel değerlerimiz olan dürüstlük, iş ahlâkı ve insana saygıya dayanır ve bunlar, İş İlkeleri' mizin temelini oluşturur.

İş ilkelerimiz büyük ya da küçük olsun gerçekleştirdiğimiz her işlem için geçerlidir ve bütün ülkelerdeki bütün Shell Şirketleri'nde çalışan her bir bireyden işlerini yürütürken her zaman uymasını beklediğimiz davranış kurallarının itici gücünü oluşturur.

İnsanlar bizim hakkımızda bir yargı oluştururken, nasıl davrandığımıza bakarlar. İtibarımızı ancak yasalara ve İş İlkeleri'mize uyarak koruyabilir ve yükseltebiliriz. İş ortaklarımızdan da bizim iş ilkelerimize ya da bizimkilerle eşdeğerdeki iş ilkelerine uymalarını bekleriz.

Yönetim bu alanda örnek bir şekilde davranmaktan, tüm çalışanların da bu ilkelerin bilincinde olmasından ve yalnızca sözüne değil, özüne de uygun davranmasından sorumludur.

Bu ilkelerin hayata geçirilmesini sağlamak üzere kapsamlı güvence verme prosedürleri yürürlüktedir. Bu prosedürlerin amacı çalışanlarımızın ilkeleri çok iyi anlamalarını ve bunlara uygun hareket edeceklerini teyid etmelerini sağlamaktır.

Bu güvence sisteminin bir parçası olarak çalışanlara bu alandaki kaygılarını dile getirmelerini ve ilkelere uyulmaması durumunda bunu bildirmelerini mümkün kılacak güvenli ve gizliliği güvence altına alınmış kanallar sağlamak yönetimin sorumluluğundadır. Bunun karşılığında çalışanlar da İş İlkeleri'nin çiğnenmekte olduğundan kuşku duydukları zaman bunu Shell’e bildirmekle sorumludur.

İş İlkeleri uzun yıllardır işlerimizi yürütme biçimimizin temelini oluşturmakta ve bunların hayata geçirilmesi de başarılarımızın devam etmesi için hayati önem taşımaktadır.

© 2016 ECE Petrol // All rights reserved.

FNP