Genel İş İlkeleri


Shell Genel İş İlkeleri, Shell Grubu'nu meydana getiren tüm Shell şirketlerinin işleyiş şeklini belirler.

Shell Grubu'nun amacı, petrol, gaz, kimyevi maddeler ve belirleyeceği diğer alanlarda verimli, etkin, sorumluluk bilinci içinde ve kârlı bir şekilde faaliyet göstermektir. Enerji ihtiyacı gittikçe artan dünyamızda, değişim gösteren müşteri ihtiyaçlarını karşılamak adına yeni enerji kaynakları arayışına katkıda bulunmak hedefler arasındadır. 

1. İlke: Ekonomi
Uzun vadeli kârlılık iş hedeflerimize ulaşmamız ve işimizi sürekli olarak geliştirmemiz için vazgeçilmezdir. Kârlılık sadece verimliliğin değil, müşterilerin Shell ürün ve hizmetlerine verdiği değerin de ölçütüdür. Kâr ve sağlam bir finansal temel olmadan sorumluluklarımızı yerine getirmemiz mümkün değildir. Sürdürülebilir gelişmeyle bağlantılı ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler ve yatırımın risk değerlendirmesi, yatırım kararlarını belirleyen belli başlı kriterlerdir.

2. İlke: Rekabet
Shell şirketleri serbest girişimden yanadırlar. Adil, ahlâka uygun, rekabet kanununca yürürlükteki rekabet yasaları çerçevesinde rekabet etmeyi amaçlarlar. Diğer şirketlerin de kendileriyle serbestçe rekabet etmelerine engel olmazlar.

3.  İlke: İş Ahlâkı
Shell Şirketleri, faaliyetlerimizin her açıdan dürüst, doğru ve adaletli olması konusunda büyük bir duyarlılık gösterir ve iş yaptıkları diğer kişi ve kurumlardan da aynı şeyi bekler.
Dolaylı ya da dolaysız bir yoldan rüşvet teklif etmek, vermek, almak veya buna aracılık etmek hiçbir şekilde kabul edilemez.
Kolaylık ödemeleri de rüşvet anlamına gelir ve bu türden ödemeler yapılmaz. Çalışanlar özel işlerini, şirkette üstlendikleri herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde yürütmek zorundadır.

4. İlke: Politik Faaliyetler
Şirketler: Shell şirketleri meşru ticari amaçları doğrultusunda işlerini yürütürken, faaliyet gösterdikleri ülke yasaları çerçevesinde, toplumsal sorumluluklarına uygun bir şekilde hareket ederler.
Shell şirketleri siyasi partilere, örgütlere ya da temsilcileri ile maddi alışverişte bulunmaz. Partilerin politik çalışmalarında yer almazlar.
Shell şirketleri, hükümetlerle ilişkilerde, kendilerini, personelini, müşterilerini ya da hissedarlarını etkileyecek konularda, değerlerimiz ve İş İlkelerimiz çerçevesinde tutumumuzu ortaya koyma hakkına ve sorumluluğuna sahiptir.
Çalışanlar: Birer birey olarak çalışanlara, seçimlerde adaylıklarını koymak da dahil olmak üzere, toplumsal faaliyetlere katılmayı isterlerse, yerel koşulların uygun olması şartıyla, isteklerini yerine getirme olanağı tanınır.

5.  İlke : Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve Çevre
Shell şirketleri, bu alandaki performanslarını sürekli olarak yükseltmek için, sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre yönetiminde sistematik bir yaklaşımı benimsemişlerdir.
Bu amaçla Shell şirketleri bu alandaki bütün konuları, kritik öneme sahip iş faaliyetleri olarak görür ve buna uygun olarak yönetirler; standartlar ve iyileştirme hedefleri belirler, sağladıkları ilerlemeleri ölçer, değerlendirir ve kamuoyuna performanslarını rapor halinde sunarlar. Sürekli olarak faaliyetlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki etkisini azaltmanın yollarını ararız.

6. İlke: Yerel Toplumlar
Shell şirketleri, faaliyetlerini sürdükleri toplumların genel refah düzeyine sürekli olarak dolaylı ve dolaysız katkıda bulunarak onlar için ‘iyi bir komşu’ olmayı amaçlarlar.
Ticari faaliyetlerimizin toplumsal etkilerinin yönetimine özen gösterir, yerel toplumlara yararlı olmak ve faaliyetlerimizin olumsuz sonuçlarını azaltmak için diğer kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütürler.
Ayrıca Shell şirketleri faaliyetlerimizle dolaylı ya da dolaysız bağlantısı olan toplumsal konulara yapıcı bir ilgi gösterirler.

7. İlke: İletişim ve Paylaşım
Shell şirketleri paydaşlarımızla düzenli bir diyalog ve bilgi paylaşımı içinde olmayı bir gereklilik olarak görür. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve yerel toplumlarla olan ilişkilerimizde onları dinleyerek, dürüst bir sorumluluk bilinci ile yanıt verme ilkesini benimseriz. 

8.  İlke: Uygunluk
Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yürürlükte olan bütün yasa ve yönetmeliklerine uyarız.

*** ‘Shell’ ve ‘Shell Grubu’ gibi kolektif ifadeler yalnızca kolaylık sağlaması amacıyla, genel anlamda bu şirketlerden söz edilirken kullanılmaktadır.
Aynı şekilde ‘biz’, ‘bizim’ gibi sözcükler genel olarak Shell grup şirketlerinden söz edilirken kullanılmaktadır.
Bu ve benzeri ifadeler belirli bir şirket ya da şirketlere atıfta bulunmanın anlam açısından bir yararının bulunmayacağı durumlarda da tercih edilmektedir.

© 2016 ECE Petrol // All rights reserved.

FNP